นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนานักเรียนทุกคนให้การศึกษาตามมาตรฐาน สู่ประชาคมอาเซียน ครูทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

พันธกิจ
    ๑.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรโรงเรียน
    ๒.จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ
    ๓.จัดกิจกรรมส่เสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาสุขภาพอนามัยของนักเรียน
    ๔.ส่งเสริมครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพจนสามารถส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพและได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
    ๕.จัดกิจกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสภาพแวดล้อม
    ๖.ส่งเสริมและพัฒนามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายแะใช้แหล่งเรียนรู้
    ๗.ส่งเสริมความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
    ๘.ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้โดดเด่น
    ๙.พัฒนาคุณภาพโรงเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา

วัตถุประสงค์
    ๑.นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรโรงเรียน
    ๒.ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    ๓.นักเรียนคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาสุขภาพอนามัยของนักเรีน
    ๔.นักเรียนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันตามสภาพแวดล้อม
    ๕.ครูได้รับการพัฒนาตนเอง ตามแนวปฎิรูปการศึกษาครบทุกคน
    ๖.จัดกิกรรมพัฒนาผุ้เรียนที่หลากหลายและมีการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
    ๗.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมมือในการจัดการศึกษาและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
    ๘.โรงเรียนมีอัตลักษณ์โดเด่น
    ๙.โรเรียนมีการพัฒนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา
Comments