ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านตูบโกบ
     โรงเรียนบ้านตูบโกบ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑๕๓ หมู่ ๒ ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีหมู่บ้านในเขตบริการหนึ่งโรงเรียน คือ บ้านตูบโกบ
ผู้ปกครองนักเรียน ตามฐานะทางเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ คือ ส่วนมากฐานะยากจน อาชีพหลักคือการเกษตรกรรม
    ในปัจจุบัน โรงเรียนบ้านตูบโกบ มีโรงเรียนบ้านท่าเปิบมาเรียนร่วม ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เปิดทำการสอน ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา โโยจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพในโรงเรียน โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
Comments