วิสัยทัศน์ พันธกิจ

   

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนานักเรียนทุกคนให้การศึกษาตามมาตรฐาน สู่ประชาคมอาเซียน  ครูทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ  น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

  พันธกิจ

1.        จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรโรงเรียน

2.       จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ

3.       จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและพัฒนาสุขภาพอนามัยของนักเรียน

4.       ส่งเสริมครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพจนสามารถส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนด

5.       จัดกิจกรรมตามปรัชญาเศรษฐ์กิจพอเพียงและสภาพแวดล้อม

6.       ส่งเสริมและพัฒนามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้

7.       ส่งเสริมความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชน  และท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

8.       ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้โดดเด่น

9.      พัฒนาคุณภาพโรงเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา

................................................

                     

Comments